Perfil de contractant

L'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta publica a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya la informació de totes les licitacions.

A la Plataforma es pot consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques, així com les Normes Internes de Contractació i documentació relativa als procediments de licitació

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=porta+a+port&idCap=9603869&ambit=Notificacions electròniques

La notificació electrònica és un sistema ràpid que permet a la ciutadania, empreses i entitats rebre les notificacions oficials per mitjans electrònics amb totes les garanties legals.

Es pot accedir a la notificació electrònica mitjançant: certificat digital, idCAT Mòbil o amb contrasenya d'un sol ús.

Cliqueu en l'enllaç següent per accedir a l'espai de notificacions electròniques de l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta

https://usuari.enotum.cat/login?codiOrganisme=7976100087&codiDepartament=7976100087