Els resultats ambientals

Els resultats ambientals

Des del punt de vista dels objectius ambientals es conclou que la recollida selectiva porta a porta és el sistema que millor permet ajustar-se a la jerarquia de gestió de residus i assolir els objectius establerts.
Segons les dades estadístiques de l'Agència de Residus de Catalunya de l'any 2022,  gairebé el 60% dels municipis PaP a Catalunya van superar el 70% de recollida selectiva bruta i més del 90% van superar el 50%.Des les dades oficials publicades per l’Agència de Residus de Catalunya, demostren que els objectius concrets de recollida selectiva de cadascuna de les fraccions (FORM, vidre, paper i cartró, envasos, etc.) i també globalment, s’assoleixen i se superen amb la recollida selectiva PaP, i no acaben convertits en mers objectius utòpics.

La recollida selectiva pot arribar al 90%

Els municipis amb recollida PaP arriben majoritàriament a unes taxes de recollida selectiva global entre el 60 i el 85 % sobre els residus generats, arribant en alguns casos a superar el 90%, tenint en compte que prèviament partien d’indicadors inferiors al 30% de recollida selectiva. A més, assoleixen aquests resultats de canvi en ben poques setmanes.El salt quantitatiu, però també qualitatiu, es demostra possible, immediat i, molt important, sostingut en el temps.

Els resultats del model porta a porta es mostren altament regulars, la qual cosa indica una clara consolidació d’hàbits de la població i confirma que es tracta d’un sistema robust i madur, però adaptable i flexible a les necessitats de cada realitat i territori.

La matèria orgànica recollida arriba gairebé als 300 grams per habitant i dia i arriba a nivells de qualitat del 99%.

Els municipis que disposen d’un servei de recollida PaP assoleixen, habitualment, uns majors índexs quantitatius de recollida selectiva de FORM, al voltant dels 300 grams per habitant i dia. Pel que fa a la qualitat també s’ha vist que és notablement superior en municipis amb recollida selectiva PaP, amb valors mitjans per sota del 5% d'impropis o arribant a la puresa quasi absoluta en el cas d’utilitzar bosses compostables.Per altra banda, el sistema de recollida PaP és el que aconsegueix reduir de manera més important la quantitat de fracció resta generada.

Dades del sistema porta a porta

Entre els municipis que han implantat el sistema predomina que es recullin porta a porta cinc o quatre fraccions. Majoritàriament es recull la FORM tres cops per setmana i només un cop per setmana o bé cada quinze dies la fracció resta.

Municipis en funció del nombre de fraccions que es recullen PaP:Pel que fa a l'horari de recollida, el 70,49% dels municipis PaP tenen la recollida nocturnaEl possible increment de costos de la recollida selectiva PaP és sobradament compensat pels estalvis en tractament i pels majors ingressos obtinguts.

Diversos factors expliquen aquest balanç econòmic favorable: la reducció de la freqüència de recollida de la fracció resta, la redistribució de recursos per tal d’augmentar la captació de matèria orgànica, l’ús de vehicles no compactadors, la desaparició de les despeses de manteniment, neteja i reposició dels contenidors de carrer i la tendència a l’augment dels costos dels tractaments finalistes i, en paral·lel, a l’augment dels ingressos per reciclatge.

També força municipis promouen o, fins i tot, obliguen a l’ús de la bossa compostable. L’ús de les bosses compostables també comporta un menor cost de tractament i una major qualitat en el compost final. Una FORM d’alta qualitat i amb un molt baix percentatge d’impureses és compatible amb un tractament biològic de màxima simplicitat tecnològica i, en conseqüència, de menor cost d’inversió.