Procediment d’adhesió

D'acord amb els Estatuts de l'Associació PaP, per a ser membre de l’Associació s’ha de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva.
Conjuntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar un acord de l’òrgan competent (Ple municipal o Junta de Govern Local) a l'adhesió a l'associació i nomenar un representant polític dins l'associació.

Model d’adhesió


Estatus de l’Associació


Un cop l'Associació admeti els nous membres aquests gaudiran dels mateixos drets i deures que la resta de membres, tal i com estableix els Estatuts.Quotes

Les quotes s'aproven cada any amb els pressupostos durant l'Assemblea General i aquestes poden contemplar una part fixa d'entrada i una variable depenent dels habitants servits amb el PaP.