Què ésLa recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre les quals s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

Objectius de la recollida PaP1. Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la quantitat i fermentabilitat de la fracció Resta que va a tractament finalista (dipòsits controlats o altres).


2. Facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida selectiva:

a. Apropar als usuaris (veïns i comerços) els serveis de recollida selectiva recollint els residus a la porta, en dies i horaris adequats a les necessitats de cada fracció i de cada tipologia d’usuari.

b. Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable: cubells airejats i bujols per a la matèria orgànica, bosses compostables, fulletons informatius i targetes per recordar l’horari de recollida, etc.

    

3. Dificultar al màxim les opcions de qui no vulgui realitzar cap mena de separació en origen, limitant a allò just i necessari la recollida de la fracció Resta.

  

4. Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de contenidors de la via pública s’eviten desbordaments, problemes de males olors i es guanya espai públic.

   

5. Assolir una gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista polític i social (acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana), tècnic (objectius i criteris clars i transparents), i econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini, etc.).


   

6. Aconseguir aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, en particular, i del medi ambient, en general.

Avantatges i inconvenients

Quins residus es recullen

Amb el model porta a porta es pot fer la recollida selectiva de totes les fraccions presents als residus municipals:  • Fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
  • Fracció Resta 
  • Materials reciclables com el vidre, paper i cartró, envasos 
  • Fracció inorgànica dels residus municipals (FIRM) 
  • Multiproducte, etc.