municipis

Model d’adhesió

Per a ser membre de l’Associació s’ha de presentar una sol•licitud per escrit a la Junta Directiva. Els membres de dret (ens locals) han de presentar, conjuntament amb la sol•licitud, un acord de l’òrgan competent (Ple municipal o Junta de Govern Local) sol•licitant a l’Associació la seva admissió com a membre de dret.

Aquest document és un model de Proposta d’Acord d’adhesió a l’Associació per a l’aprovació al Ple municipal.

fletxa See document
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA