municipis

Els resultats ambientals

Des del punt de vista dels objectius ambientals es conclou que la recollida selectiva porta a porta és el sistema que millor permet ajustar-se a la jerarquia de gestió de residus i assolir els objectius establerts.

Des les dades oficials publicades per l’Agència de Residus de Catalunya, demostren que els objectius concrets de recollida selectiva de cadascuna de les fraccions (FORM, vidre, paper i cartró, envasos, etc.) i també globalment, s’assoleixen i se superen amb la recollida selectiva PaP, i no acaben convertits en mers objectius utòpics.

grafic1

La recollida selectiva pot arribar al 85%

Els municipis amb recollida PaP arriben majoritàriament a unes taxes de recollida selectiva global entre el 60 i el 85 % sobre els residus generats, tenint en compte que prèviament partien d’indicadors inferiors, fins i tot, al 10% de recollida selectiva. A més, assoleixen aquests resultats de canvi en ben poques setmanes.

El salt quantitatiu, però també qualitatiu, es demostra possible, immediat i, molt important, sostingut en el temps.

 

Després de més de vuit anys, els resultats de les primeres experiències es mostren altament regulars, la qual cosa confirma una clara consolidació d’hàbits de la població i la confirmació que es tracta, cada cop més, d’un sistema robust i madur, però adaptable i flexible a les necessitats de cada realitat i territori, com s’ha comentat anteriorment.


La matèria orgànica recollida supera els 250 grams per habitant i dia i arriba a nivells de qualitat del 99%.

Els municipis que disposen d’un servei de recollida PaP assoleixen, habitualment, uns majors índexs quantitatius de recollida selectiva de FORM, superiors als 250 grams per habitant i dia. Pel que fa a la qualitat també s’ha vist que és notablement superior en municipis amb recollida selectiva PaP, amb valors mitjans inferiors al 10% d’impropis o arribant a la puresa quasi absoluta en el cas d’utilitzar bosses compostables.

Per altra banda, les experiències fins ara realitzades demostren que el sistema de recollida PaP són les que aconsegueixen reduir de manera més important la quantitat de fracció resta generada.

Dades del sistema porta a porta

grafic4 grafic5

De les experiències de municipis que han implantat el sistema, es constata que s’imposen els sistemes de recollida porta a porta que recullen més de dues fraccions (FORM, fracció resta i quelcom més); majoritàriament es recull la FORM tres o quatre cops per setmana, i només un cop per setmana la fracció resta —dos com a màxim, de forma general.

 

La recollida selectiva PaP no ha de ser necessàriament més cara que qualsevol altre sistema de recollida selectiva.

Diversos factors expliquen aquest balanç econòmic favorable: la reducció de la freqüència de recollida de la fracció resta, la redistribució de recursos per tal d’augmentar la captació de matèria orgànica, l’ús de vehicles no compactadors, la desaparició de les despeses de manteniment, neteja i reposició dels contenidors de carrer i la tendència a l’augment dels costos dels tractaments finalistes i, en paral·lel, a l’augment dels ingressos per reciclatge.

També força municipis promouen o, fins i tot, obliguen a l’ús de la bossa compostable. L’ús de les bosses compostables també comporta un menor cost de tractament i una major qualitat en el compost final. Una FORM d’alta qualitat i amb un molt baix percentatge d’impureses és compatible amb un tractament biològic de màxima simplicitat tecnològica i, en conseqüència, de menor cost d’inversió.

 

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA