adhesio

Perfil de contractant

L'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta publica a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya la informació de totes les licitacions.

A la Plataforma es pot consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques, així com les Normes Internes de Contractació i documentació relativa als procediments de licitació

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/apap

     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA